Akty prawne

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz. U. 2016, poz. 882)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Wybrane dokumenty wewnętrzne TD UJ

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego
wprowadzony uchwałą Rady TD UJ z dn. 4 grudnia 2014 roku

Dokumenty wewnętrzne UJ

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich.
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r. i ma zastosowanie do wszystkich doktorantów odbywających studia doktoranckie na UJ, niezależnie od terminu rozpoczęcia przez nich studiów. Z dniem jego wejścia w życie tracą moc dotychczasowe regulaminy)

Zarządzenie nr 101 Rektora UJ z 30 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 19 lipca 2016 r.
w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora UJ nr 70 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora UJ nr 69 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 51 Rektora UJ z 3 czerwca 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego wzoru indeksu doktoranta

Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:
Opis studiów doktoranckich

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:
Plan studiów doktoranckich

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku:
Sylabus przedmiotu na studiach doktoranckich

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim elektronicznej legitymacji doktoranta od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu UJ z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 62/III/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich