„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego" są czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Na łamach czasopisma publikujemy: artykuły naukowe, opracowania będące wynikiem badań empirycznych, raporty i komunikaty, recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny, sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów. Prowadzimy trzy serie tematyczne: Nauki Humanistyczne, Nauki Społeczne oraz Nauki Ścisłe, a także osobną serię Monografii Humanistycznych.

Wszystkie numery czasopisma ukazują się w postaci elektronicznej oraz drukowanej. Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną i referencyjną każdej serii czasopisma jest wersja elektroniczna.

Nauki Humanistyczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik)
e-ISSN 2082-9469, p-ISSN 2299-1638

Nauki Społeczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik)
e-ISSN 2082-9213, p-ISSN 2299-2383

Nauki Ścisłe (półrocznik)
e-ISSN 2082-3827, p-ISSN 2084-977X

Monografie Humanistyczne
e-ISSN 2082-3916, p-ISSN 2082-419X

Osoby zainteresowane opublikowaniem tekstu w „Zeszytach Naukowych TD UJ" proszone są o nadsyłanie materiałów w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub innym kongresowym. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny zawierać dodatkowo streszczenia w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię, a także notę o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście. Na ostatnim etapie przygotowywania publikacji przewidziana jest także korekta autorska i autoryzacja.

Teksty publikowane na łamach „Zeszytów Naukowych TD UJ" poddawane są procedurze double blind review process opisanej w dokumencie „Procedura recenzowania", który znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania" wraz z formularzem recenzenckim. Autorzy znajdą w tej części naszego serwisu wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad opracowania tekstu, praw autorskich i zasad udostępniania tekstu, a także antyghostwritingu.