Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW - STYPENDIA i ZAPOMOGI Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

 

Towarzystwo Doktorantów jako samorząd studentów III-stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej z przypadającego na doktorantów odsetka Funduszu Pomocy Materialnej.
Wszystkie świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznawane są na wniosek. 

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
 
1. Stypendium socjalnego,
2. Zapomogi,
3. Stypendium dla najlepszych doktorantów,
4. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ona ustalana na podstawie kwoty dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta.

Zapomoga losowa może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie przez doktoranta z wnioskiem o zapomogę zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, narodziny dziecka, ciężką chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, lecz tylko jeden raz w związku z jednym zdarzeniem.
Zdarzenie będące podstawą ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

Stypendium dla najlepszych doktorantów  może być ono przyznane:
1. na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
•    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
•    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
•    podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o stypendium złożyć można od momentu uzyskania zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, także w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Ponadto, doktoranci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 
Na podstawie art. 199 ust. 2 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej wyłącznie na jednych studiach doktoranckich, natomiast nadanie stopnia naukowego doktora w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano świadczenie, powoduje utratę prawa do jego otrzymywania – w tym na innych studiach doktoranckich.
 
Zgodnie z § 1 ust. 9 zarządzenia nr 94 Rektora UJ z 26 października 2016 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJ ze środków funduszu pomocy materialnej stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane są na okres 9 miesięcy.
 
Od roku akademickiego 2015/2016 wnioski o przyznanie poszczególnych świadczeń należy najpierw wypełnić w systemie USOSweb, a następnie – wydrukowane – złożyć wraz z niezbędną dokumentacją u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej.
 
Zasady przyznawania poszczególnych świadczeń, wykaz dokumentacji, zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta oraz wzory wniosków i innych dokumentów znajdują się w zarządzeniu nr 94 Rektora UJ z 26 października 2016 r. 
 

Wypłata świadczeń pomocy materialnej za miesiące październik i listopad następuje do dnia 30 listopada każdego roku.
 
 

 

Bieżące wiadomości

Stawki stypendialne z Funduszu Pomocy Materialnej (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Katarzyna Konik, 30.10.2017

Uprzejmie informujemy, że Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Armen Edigarian w porozumieniu z Komisją ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów UJ ustalił następujące wysokości świadczeń socjalnych w roku akademicki 2017/2018:

1. Stypendium socjalnego:

  •     dla miesięcznego dochodu 0 zł – 400 zł – kwota 425 zł
  •     dla miesięcznego dochodu 401 zł – 935 zł – kwota 375 zł

2. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim – kwota 150 zł

3. Zwiększenie stypendium socjalnego ze względu na posiadanie dziecka lub niepracującego małżonka – kwota 150 zł

4. Stypendium dla najlepszych doktorantów – kwota 600 zł

5. Zapomoga losowa – maksymalnie do 1000 zł

6. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością:

  •     w stopniu lekkim – kwota 225 zł
  •     w stopniu umiarkowanym – kwota 275 zł
  •     w stopniu znacznym – kwota 425 zł

 

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne ze zwiększeniem została ustalano na poziomie 935 zł.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w I turze

Wioletta Pugacewicz, 13.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:

1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
 
zadecydowała, co następuje:
 
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX5364 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX1387 – pokój 1 osobowy, DS. „Nawojka”
 
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX9124
4.         XXX4212
4.         XXX6527
5.         XXX0453
6.         XXX7013
 
Decyzje Komisji są niepodważalne.

Doktorantko, Doktorancie zaangażuj się w prace Wydziałowej Komisji Stypendialnej!

Wioletta Pugacewicz, 05.09.2017

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w prace na rzecz doktorantów na swoim wydziale, do zgłoszenia swoich kandydatur do Wydziałowych Komisji Stypendialnych na rok akademicki 2017/2018 oraz do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. Stypendium dla Najlepszych Doktorantów.
 
Komisje te działając na podstawie „Zarządzenia Rektora UJ w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” zajmują się przydziałem środków z Funduszu Pomocy Materialnej: przyznawaniem stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów (dawne stypendium naukowe) oraz zapomóg losowych.
 
Zgłoszenia należy wysyłać droga mailową na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl w terminie do 30 września 2017 r. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zrezygnować z wymogu uzupełniania formularzy. Bardzo prosimy o przesyłanie e-maili zamieszczając w treści wiadomości m.in. rok studiów, wydział, dane kontaktowe i kilka słów o sobie. Zgłoszenie wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Wydziałowe Komisje Stypendialne powoływane są przez dziekanów wydziałów na wniosek Towarzystwa Doktorantów, a Komisja Ekonomiczno-Socjalna przez Rektora.
Szczególnie apelujemy do dotychczasowych członków komisji, aby wsparli swoim doświadczeniem ich prace.
 
W razie pytań prosimy się kontaktować z Dominikiem Hodurkiem (kpm-doktoranci@uj.edu.pl) lub Magdaleną Olbert (magdalena.olbert@gmail.pl)
 

Miejsca w Domach studenckich na okres wakacji

Wioletta Pugacewicz, 10.05.2017

Mieszkańcy domów studenckich zainteresowani zamieszkaniem w domu studenckim w okresie wakacji (lipiec-wrzesień 2017) są zobowiązani do wypełnianie i złożenia odpowiedniej aplikacji. Formularze aplikacji są dostępne na recepcji poszczególnych domów studenckich (DS. Żaczek, DS. Nawojka, DS. Bydgoska, DS. Piast). Aplikacje należy złożyć na recepcji lub w administracji odpowiedniego domu studenckiego. Termin składania aplikacji upływa 19 maja 2017 r.

Nowy Regulamin przyznawania Pomocy Materialnej

Wioletta Pugacewicz, 04.11.2016


Szanowni Państwo,

Na stronie BIP UJ ukazało się Zarządzenie nr 94 Rektora UJ z 26 października 2016 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Bezpośredni link: Zarządzenie nr 94

Od tego roku na przedłużeniu studiów doktoranckich, doktoranci zachowują pełne prawo do ubieganie się o stypendium socjalne stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi.

Wyjątek stanowi przedłużenie ze względów zdrowotnych. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z regulaminem.