Akademiki

Informacje Ogólne

Towarzystwo Doktorantów UJ dysponuje ok. 200 miejscami w pokojach jedno-, dwu- osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Żaczku,
  • Nawojce
  • Bydgoskiej B
  • Bydgoskiej D
  • Kamionce
  • Bursie Jagiellońskiej

Miejsca są przyznawane przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ. Wspomniana rekomendacja jest sporządzona na podstawie złożonych przez doktorantów podań oraz uchwalanych przez Radę TD UJ i zatwierdzanych przez Rektora UJ „Zasad przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim", a także szczegółowej punktacji, której kryteria są wskazane w podaniu o miejsce w akademiku.

Istnieje możliwość uzyskania miejsca w domu studenckich dla dziecka oraz współmałżonki/współmałżonka.
 
Każdego roku ogłaszane są szczegółowe terminy składania wspomnianych podań. Terminy te zwyczajowo przypadają dla doktorantów:
  • będących w kolejnym roku akademickim uczestnikami 2. i wyższych lat studiów (tzw. I tura) na 2-3 kolejne tygodnie czerwca i/lub lipca,
  • będących w kolejnym roku akademickim uczestnikami 1. roku studiów (tzw. II tura) w II połowie września.
Wyniki przydziału miejsc w domach studenckich są w I turze ogłaszane w lipcu a w II drugiej turze pod koniec wrześnie. Od decyzji podjętych przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ istnieje możliwość odwołania się do Komisji Odwoławczej. Odwołania z I tury są przyjmowane zwyczajowo w terminach ogłoszonych dla II tury.
 
Miejsca w domach studenckich są przyznawane, zgodnie z obecną praktyką władz UJ, na okres 9 miesięcy (od października do czerwca). Doktoranci mają zwyczajowo możliwość starać się o zgodę Fundacji Studentów i Absolwentów „Bratniak" (której UJ powierzył zarząd akademikami: "Piast", "Bydgoska", "Nawojka" oraz "Żaczek") oraz administracji DS "Kamionka" i DS "Bursa Jageillońska" na dalsze zakwaterowanie w okresie wakacyjnym (od lipca do września).
 
W zależności od sytuacji terminy mogą ulec przesunięciu.
 
Doktoranci mogą również starać się o miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego. Wówczas należy złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauczania. Miejsca są ponownie rozdysponowywane w momencie zwolnienia się przydziału przez innego doktoranta.
 
Reprezentantem doktorantów w każdym domu studenckim jest Przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów UJ. W stosunku do doktorantów zamieszkujących akademik pełni on funkcje analogiczne jak Rada Mieszkańców w stosunku do studentów.
 
Pliki do pobrania:
 
Zarządzenia Rektora:
 

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich dla doktorantów

Regulamin domów studenckich UJ

Uchwały Rady TD UJ:

Uchwała Rady TD UJ z dn. 16 listopada 2015 roku ws. Przedstawicieli TD UJ w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. zasad, sposobu i terminów potwierdzania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. powołania komisji odwoławczej ds. przyznawania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 29 maja 2017 roku ws. ustalenia punktacji przy ubieganiu się o miejsce w domach studenckich


Kontakt:
 
Centrum Wsparcia Dydaktyki i SPraw Studenckich
Sekcja Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych
ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków
 
mgr Maria Lawinia SYTA-CIESIELSKA
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 31
e-mail: maria.syta@uj.edu.pl
 
Informacji udziela również Komisja TD UJ ds. Pomocy Materialnej.
 

Bieżące wiadomości

Akademiki 2017/2018 - wyniki I tury

Katarzyna Konik, 10.07.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca br. Rada Towarzystwa Doktorantów UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej dokonała podziału miejsc w domach studenckich dla doktorantów.

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/6981360/Akademiki_17_18_Itura/bb694777-32c1-44a3-a940-7702a39b119f
 

Osoby, które nie zgadzają się z zatwierdzonym podziałem, mogą składać odwołania do Komisji Odwoławczej w terminie 1 - 11 września br. Bardzo prosimy nie załączać ponownie wniosków. Komisja ma wgląd do Państwa wniosków złożonych w I turze. Prosimy również o potwierdzenie rezerwacji w domu studenckim do 14 września br.

Osoby, które nie złożyły wniosku o miejsce w domu studenckim mogą to jeszcze zrobić w trakcie II tury składania wniosków w dniach 1 - 11 września br.

 

Wszelkie pytania oraz potwierdzenia rezerwacji prosimy kierować na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl

 

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2017/2018 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 07.06.2017

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2016/2017 chcą zamieszkać w domu studenckim, mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:

 
•         Żaczek,
•         Nawojka,
•         Bydgoska B,
•         Bydgoska D,
•         Kamionka,
•         Bursa Jagiellońska
 
Miejsca te są przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację. Uchwały Rady, zarządzenia Rektora oraz pozostałe akty dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie TD UJ, w sekcji "Pomoc Socjalna", zakładce "Akademiki".
 
Termin składania wniosków  w I turze - o przydział miejsca w domu studenckim, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2016/2017-  rozpoczyna się w poniedziałek 12 czerwca 2017 roku, a upływa w piątek 23 czerwca 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Towarzystwa Doktorantów oraz na indywidualnych kontach w USOSweb do 15 lipca 2017 r.
 
Za prawidłowo złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w systemie USOSweb oraz złożony w formie papierowej. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich" -> „Wnioski" -> „Wniosek o miejsce w domu studenckim".
 
Do wniosku wypełnionego w systemie USOSweb, zatwierdzonego i wydrukowanego, należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku (udokumentowanie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, etc. Od roku akademickiego 2016/2017 wnioski o akademik należy składać bez oświadczenia o uzyskanych dochodach.

Doktorant może ubiegać się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca dla małżonka lub dziecka mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Doktoranci ubiegający się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka mogą składać wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych - ul. Straszewskiego 25/3 w godzinach pracy Działu (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00)

Doktoranci-cudzoziemcy mogą składać wniosek o miejsce w akademiku w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej ul. Gołębia 24, pok. 21 (Pon-Wt. 7:30 - 15:30; Czw-Pt. 7:30 - 15:30)

Doktoranci mogą również składać wniosek w Biurze Towarzystwa Doktorantów ul. Czapskich 4/14 w godzinach pracy Biura lub zostawić go w skrzynce zamieszczonej przed wejściem do biura.

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia wymienionych jednostek. 

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres: Towarzystwo Doktorantów UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Wszelkie prośby, sugestie oraz uwagi odnośnie domów studenckim należy umieścić w uzasadnieniu w składanym wniosku (w formularzu uzupełnianym w systemie USOSWeb). W miarę możliwości zostaną one uwzględnione. W uzasadnieniu wniosku należy również wpisać numer konkretnego pokoju, jeśli wnioskodawca o taki się ubiega, zaznaczając przy tym czy wnioskodawca aktualnie w nim mieszka.
 
Doktorant we wniosku może wskazać innego doktoranta, z którym chciałby zamieszkać. Osoby, które wskażą siebie nawzajem otrzymają miejsca w tym samym pokoju pod warunkiem uzyskania wystarczającej liczby punktów uprawniającej do zamieszkania w danym domu studenckim.
 
Osoby, które otrzymają akademik w I turze są zobowiązane w okresie od 1 września 2017 roku do 11 września 2017 roku potwierdzić chęć wykorzystania przyznanego miejsca wysyłając e-mail na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl. W przypadku braku potwierdzenia, przyznane miejsce zostanie anulowane.
 
Osoby, które będą ubiegały się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 i chcą zamieszkać w domu studenckim mogą składać wnioski o przydzielenie miejsca w domu studenckim w II turze - w terminie od 1 września 2017 roku do 11 września 2017 roku. Odwołania od decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenckim w I turze można składać w terminie od 1 września 2017 roku do 11 września 2017 roku.
 

Wnioski doktorantów lat wyższych złożone w II turze (wrześniowej) zostaną rozpatrzone w miarę posiadania wolnych miejsc po rozpatrzeniu wniosków doktorantów I roku oraz odwołań. Odwołania od decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenckim w II turze można składać w terminie od 18 września 2017 roku do 21 września 2017 roku.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych, zajmujący się pomocą materialną studentów i doktorantów - Pani Maria Lawinia Syta-Ciesielska tel. (+48 12) 663 39 31. 
 
Dodatkowych informacji udziela również Dominik Hodurek z Komisji Pomocy Materialnej TD UJ. W wypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres kpm-doktoranci@uj.edu.pl.

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dla doktorantów Collegium Medicum na rok akademicki 2017/2018

Wioletta Pugacewicz, 19.06.2017

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,

została dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Zaakceptowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze stosowną dokumentacją należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

Wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

·z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;

·z pominięciem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w pierwszej turze będą mieli możliwość składania wniosków do dnia 3 lipca 2017 roku. Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.

Druga tura przewidywana jest do dnia:

·10 sierpnia 2017 roku - dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;

·17 sierpnia 2017 roku – dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez podawania informacji o dochodzie).

Tura bez podawania informacji o dochodzie  będzie uruchomiona do dnia 24 sierpnia 2017 roku Osoby które nie planują podawania informacji o dochodzie mają możliwość złożenia wniosków już w trakcie pierwszej i drugiej tury, jednak termin rozpatrzenia jest uzależniony od liczby wniosków złożonych wraz z oświadczeniem o dochodach. Osoby które złożyły wnioski w trakcie trwania pierwszej i drugiej tury muszą liczyć się z możliwością, że ich wnioski zostaną rozpatrzone dopiero 29 sierpnia 2017r.

·Wyniki przyznań z tury I zostaną ogłoszone dnia 10 lipca 2017 roku, w systemie USOSweb.

·Wyniki przyznań z tury IIa zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb

·Wyniki przyznań z tury IIb zostaną ogłoszone dnia 22 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb.

·Wyniki przyznań z "tury bez podawania informacji o dochodzie" zostaną ogłoszone dnia 29 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

Osoby którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu następujących terminach:

·Wpłata po turze I – do 11 sierpnia 2017 r.;

·Wpłata po turze IIa – do 28 sierpnia 2017 r.;

·Wpłata po turze IIb – do 1 września 2017 r.;

·Wpłata po turze „bez informacji o dochodzie” – do 8 września 2017 r.

Jeśli wniosek w ramach tury „bez informacji o dochodzie” zostanie rozpatrzony w czasie tury I lub II obowiązują terminy odpowiednie dala tury I lub II. Brak wpłaty kaucji w powyższych termiach skutkował będzie utratą miejsca w domu studenckim. Miejsce zostanie przyznane kolejnemu wnioskodawcy.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w Dom Studenckim UJ CM z podaniem informacji o dochodach powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2016;

2. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016;

3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2016;

4. inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 97 Rektora UJ z 28 października 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania dochodu w rodzinie studenta można uzyskać u Wydziałowych koordynatorów ds. Pomocy Materialnej kontakt

5. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie można znaleźć w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci / Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl), rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać do dnia 16 września 2017 r. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym kaucja nie podlega zwrotowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domach studenckich UJ CM w kolejnych latach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w Zarządzeniu nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum:

Domy Studenckie w Prokocimiu

Miejsca w domach studenckich UJ CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: "Nie chcę zamieszkać w:".

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zaineresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb (nie ma konieczności ponownego drukowania wniosku i dostarczania do koordynatora wydziałowego).

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszania w innym domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM.

Regulamin

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 czerwca 2017 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Terminarz ubiegania się o miejsce w DS w 2017/2018

Komunikat nr 23 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 czerwca 2017 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2017/2018.

Miejsca w Domach studenckich na okres wakacji

Wioletta Pugacewicz, 10.05.2017

Mieszkańcy domów studenckich zainteresowani zamieszkaniem w domu studenckim w okresie wakacji (lipiec-wrzesień 2017) są zobowiązani do wypełnianie i złożenia odpowiedniej aplikacji. Formularze aplikacji są dostępne na recepcji poszczególnych domów studenckich (DS. Żaczek, DS. Nawojka, DS. Bydgoska, DS. Piast). Aplikacje należy złożyć na recepcji lub w administracji odpowiedniego domu studenckiego. Termin składania aplikacji upływa 19 maja 2017 r.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w II turze

Michał Olszowski, 23.09.2016

Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczej ds. Akademików z 23.09.2016 r.

Po rozpatrzeniu 2 wniosków złożonych przez doktorantów Komisja Odwoławcza ds.

Akademików w składzie:

1. Karolina Karwowska (WBiNoZ)

2. Anna Duda (WSMiP)

3. Kamil Ruszała (WH) – przewodniczący komisji

zadecydowała, co następuje:

miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:

1. xxxx013 – DS. „Nawojka”

2. xxxx212 – DS. „Bursa Jagiellońska”

Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Akademików jest ostateczna.